Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh internet

Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh internet

Phongnet.com xin chia sẽ mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh phòng net năm 2017, vui lòng xem dưới đây:

Chú ý: Ngành nghề kinh doanh điền: Kinh doanh trò chơi điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
                                …., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …...................... Giới tính: ......................
Sinh ngày: …/…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ......................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................
Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp: ................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................
Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................
Ngày cấp: …/…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ..................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................
Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................
Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................
Điện thoại: …………………………………. Fax: ........................................
Email: ………………………………………. Website: ................................
Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:
1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................
2. Địa điểm kinh doanh:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................
Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................
Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................
Điện thoại: ………………………………………. Fax: ..................................
Email: …………………………………………… Website: ...........................
3. Ngành, nghề kinh doanh: ..........................................................................
4. Vốn kinh doanh:
Tổng số(bằng số; VNĐ): ...............................................................................
Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:
- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
Xem thêm: